Dimecres, 24 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Corporació municipal / Retribucions càrrecs electes

Retribucions càrrecs electes

Un dels drets dels membres de les Corporacions locals, entre d’altres es el poder percebre les retribucions i/o indemnitzacions per l’exercici del seu càrrec.

En la sessió extraordinària del ple del 6 de juliol de 2023 (el podeu consultar a l'apartat dels plens en vídeo d'aquest mateix web), es van aprovar les retribucions dels diferents regidors/es i de l'alcalde.

-----------------------

Els càrrecs que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial i seran donats d’alta al Règim general de la Seguretat Social:

- Alcaldia, Senyor Carles Albert Palau Boté, àrea d’Urbanisme, Obres, Benestar Social i la resta de competències i potestats no delegades expressament en cap regidor o regidora.

- Primera Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Esports, Economia i Empresa Noves Tecnologies. Sr. Francesc Rabès Cabús amb una dedicació parcial del 25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10 hores setmanals, en horari flexible.

- Segona Tinença d'Alcaldia i Regidoria d'Educació, Cultura, Turisme. Sra. Lluïsa Pla Toldrà amb una dedicació parcial del 25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10 hores setmanals, en horari flexible.

- Regidoria Festes i Tradicions, Participació i Entitats ,el Senyor Miquel Amorós Folguera amb una dedicació parcial del 25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10 hores setmanals, en horari flexible.

- Regidoria Entorn Rural i Obres. Senyor Enric Cerqueda Secanell amb una dedicació parcial del 25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10 hores setmanals, en horari flexible.

- Regidoria Joventut i Esports. Senyor Iker Bosch i Zaldívar amb una dedicació parcial del 25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10 hores setmanals, en horari flexible.

-----------------------------

Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, les retribucions anuals que a continuació es relacionen, les quals es percebran prorratejades en dotze pagues:

  • Alcaldia: 11.040 € bruts anuals.
  • 1a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Regidoria de Esports, Economia i Empresa Noves Tecnologies: 6.300 € bruts anuals.
  • Regidoria de Festes i Tradicions, Participació i Entitats: 6.300 € bruts anuals.
  • Regidoria de Entorn Rural i Obres: 6.300 € bruts anuals.
  • Regidoria Joventut i Esports: 6300 € bruts anuals.

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es perceben en 12 pagues, deduint la retenció corresponent de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) i al Seguretat Social a càrrec del treballador/a.

Les quotes a la Seguretat Social, a càrrec de la Corporació seran les fitxades per la mateixa Tresoreria de la Seguretat Social, en funció d’aquesta dedicació.

---------------------------

Els membres de la Corporació que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial percebran les següents indemnitzacions per assistència a Plens.

- Per assistència a les sessions ordinàries del Ple: 140,00 euros bruts.
- Per assistència a les sessions extraordinàries i extraordinàries urgents del Ple: 70,00 euros bruts.

- Els quilometratges es pagaran a raó de 0’28 €/Km.


Per altra banda, en aquest moments l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell no compta amb directius ni càrrecs de confiança a la seva plantilla laboral en el mandat 2023-2027.