Divendres, 21 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Organs de govern / Junta de Govern local

Junta de Govern local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l’Alcalde ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris, que afecten el municipi i les persones que hi viuen.

En el cas del municipi de Bell-lloc d’Urgell, tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria al tenir menys de 5.000 habitants, es considera necessària la creació de la Junta de Govern Local, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal.

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 d'octubre de 2020, va aprovar la creació de la Junta de Govern Local, l'objecte de la qual serà l'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com exercir, si escau, les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o les que li atribueixin les lleis.

Les atribucions que es deleguen a la Junta de Govern Local són les següents:

- Representar l’Ajuntament.
- Dirigir, impulsar i inspeccionar obres i serveis.
-Gestió econòmica d’acord amb el pressupost, disposar de despeses dins el límit de la competència.
- Aprovar oferta pública d’ocupació, bases proves selectives i concursos de provisió de llocs de treball
- Distribuir retribucions complementaries no fixes i periòdiques.
- Nomenar personal i sancions, gestió en general de recursos humans excepte pel que fa a
separació del servei i acomiadament.
- Sancionar faltes de desobediència o infracció ordenances municipals.
- Contractació d’obres, subministrament, serveis, gestió de serveis públics, administratius especials i contractes privats que no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 6.000.000,00 €. També els plurianuals de durada no superior a 4 anys, si l’import acumulat no supera el percentatge del 10 % referit al primer exercici, ni els 6.000.000,00 €.
- Projectes d’obres i serveis dels que sigui competent per la seva contractació, i previsions
al pressupost.
- Concessió de bens, adquisició de bens immobles i drets subjectes a legislació patrimonial i alienació de patrimoni si el seu valor no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni 3.000.000,00 € (excepte els de valor històric artístic, que correspon al ple).
- Llicencies.

Així doncs, aquesta Junta de Govern Local no actua en delegació del Ple, per tant, no procedeix a publicar les actes i/o acords.

La Junta de Govern Local estarà integrada per l’alcalde, que serà el seu president, i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, que seran nomenats per l’alcalde.

Alcalde Sr . Ramon Consola Palau
Tinents d’Alcalde Sra. Rosa Buira Castell
Sr. Miquel Campas Pla
Sra. Àngela Utrilla Sanchez
Vocals Sra. Brigida Jubillar Jove
Sr. Jaume Amoros Bonet

Les retribucions seran pel Tinent d’Alcalde Sra Rosa Buira Castell i el Sr. Miquel Campas Pla de 250 euros per assistència. I d’aquesta manera queda anul·lada tota retribució que tinien fins ara com a Regidora i Regidor.

La Junta de Govern Local celebra sessió ordinària cada 15 dies, i les extraordinàries que calguin. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el segon dia hàbil següent, a la mateixa hora. Així mateix, a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta, la periodicitat assenyalada podrà modificar-se quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances i festes de Nadal.