Dilluns, 22 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Convocatòria a la sessió ordinària del Ple

Convocatòria a la sessió ordinària del Ple

Serà aquest dijous dia 14 de setembre a les 22 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L'Ajuntament convida a tothom a la sessió ordinària del Ple que es durà a terme aquest dijous 14 de setembre a les 22 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell.

L'ordre del dia és el següent:

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (22/06/2017 20/07/2017).

2n. Presa de coneixement de la defunció de la Sra. Montse Segura Basela, regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

3r. Aprovació definitiva, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per a la cessió parcial de les obres d’urbanització del sector industrial Vinyes del Mig i de les obres contingudes en el Projecte executiu d’una depuradora compacta al sector Vinyes del Mig, i del compromís d’execució d’obres d’urbanització vinculades al sector.

4t. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell per la concreció de l’articulat de les normes urbanístiques en allò que afecten a la regulació de les cobertes, les condicions estètiques a les zones de nucli antic i eixample, i els paràmetres reguladors de l’edificabilitat i ocupació de les construccions.

5è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal.

6è. Aprovació, si s’escau, de l’increment de les retribucions íntegres del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

7è. Aprovació, si s’escau, de les dates de les festes locals per l’exercici 2018.

8è. Aprovació, si s’escau, del pla d’igualtat intern efectiu entre homes i dones període 2017-2021.

9è. Ratificació del Decret d’Alcaldia relatiu al conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol i la resolució de la convocatòria EMC/1890/2017, de 28 de juliol, del Programa Catalunya Emprèn, entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

10è. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017-0144 relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per l’exercici 2016.

11è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

12è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals del període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre 2017. 

13è. Mocions.

14è.  Precs i Preguntes.