Dimecres, 24 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / L'oposició en ple demana la invalidació de la convocatòria

L'oposició en ple demana la invalidació de la convocatòria

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dimecres 21 es va dur a terme el Ple ordinari corresponent al mes de març.

L’Alcalde va recordar un cop més la situació d’anormalitat democràtica en que segueix immers el nostre país i va tenir unes paraules de record pel President Puigdemont i els consellers a l’exili, pels Vicepresident Junqueres i la resta de membres del govern i líders de la societat civil a la presó i per primera vegada per l’exdiputada que també està a l’exili.

L’oposició va demanar la inclusió d’un punt extraordinari urgent a l’ordre del dia on demanaven la nul·litat de la convocatòria del Ple. El punt es va incloure per unanimitat en l’odre del dia i l’Alcalde va decidir que s’incloïa com a punt número 4. Els membres de l’oposició van manifestar que: ”...no participarem del debat polític de cap dels punts de l’ordre del dia i tampoc hi donarem suport.”

L’acta del Ple de febrer es va aprovar sense cap esmena.

El segon punt de l’ordre del dia feia referència a la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de construccions i obres. Aquesta modificació consistia en incloure una bonificació de fins al 95% de l’impost per aquelles obres que el Ple considerés com a d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Per a que aquesta bonificació sorgeixi efecte han de concórrer vàries circumstàncies:

  1. Que la persona o empresa interessada ho demani expressament
  2. Que el Ple de l’Ajuntament accepti aquesta petició i voti a favor d’aplicar la bonificació que pot variar de l’1% al 95%

Els grups de l’oposició no participen en el debat i l’equip de govern defensa aquesta modificació amb l’objectiu de poder donar resposta a les necessitats del municipi i sobretot recalca que el fet d’aprovar-la no comporta carta blanca per aplicar la bonificació. Cada cas s’haurà de tractar individualment i necessitarà l’aprovació del Ple.

La modificació no s’aprova amb el vot en contra dels 6 regidors de l’oposició i amb els 5 vots favorables de l’equip de govern.

 

El tercer punt de l’ordre del dia era l’aprovació dels pressupostos per aquest 2018. L’Alcalde va llegir la proposta d’acord i un cop més l’oposició no va voler participar del debat i votant en contra de l’aprovació del pressupost municipal.

El pressupost per aquest 2018 és de 1.853.281,49€ i preveu inversions per valor de 223.339,5€.

 

Un cop el pressupost no es va aprovar va ser el moment de debatre el punt extraordinari inclòs en l’ordre del dia a petició de l’oposició. En aquest punt la portaveu del grup municipal de CDC va llegir la proposta on demanaven:

  • Primer: que s’invalidi el ple d’avui perquè està convocat fora de data, sense causa justificada i sense acord previ dels portaveus dels grups municipals.
  • Segons: els punts de l’ordre del dia d’avui, siguin traslladats a la propera sessió plenària ordinària i que aquesta sigui degudament convocada en la data acordada.”

L’oposició va recordar que des de que el Ple va acordar per unanimitat al novembre les sessions ordinàries mensuals el segon dimecres de cada mes només s’ha complert al 50%. I que aquest canvi de data s’havia fet en contra dels dos grups municipals de l’oposició.

L’Alcalde va respondre que el grup de CDC es va manifestar en contra del canvi de data però que el grup municipal del PP no s’hi va oposar en cap moment fins al dia d’avui amb la signatura d’aquesta proposta d’acord. També va dir que tal com els va informar no creia justificat fer un Ple ordinari sense contingut el dia 14 i convocar-ne un d’extraordinari el dia 21 per debatre el pressupost i la modificació de l’ICIO.  A més a més: “vosaltres, el grup de Convergència, em vau demanar més temps per mirar-vos tant el tema del pressupost com de la modificació l’impost d’obres, per tant crec que aquesta setmana de més que se us ha donat ha sigut a favor vostre.” També va recalcar que els hi va donar l’opció de poder escollir el dia de la setmana per fer el Ple per evitar qualsevol problema d’assistència d’algun dels regidors.

La resposta de l’oposició va ser de no acceptar aquest canvi i d’exigir el compliment de l’acordat en el Ple de novembre i, segons la portaveu de CDC: “el que haguem tingut més temps per mirar el pressupost i tot això al final acaba sent un problema nostre.”

La proposta d’acord es va aprovar amb els 6 vots a favor de l’oposició i 5 en contra de l’equip de govern.

 

El punt de donar compte dels Decrets tampoc va comptar amb la participació dels grups de l’oposició a l’igual que els precs i preguntes.

Pel que fa a les mocions el grup de BM-AM en va presentar dues, una sobre la recuperació del poder adquisitiu de les pensions i l’altra sobre la defensa de l’escola catalana. Els grups de l’oposició van votar en contra de la seva inclusió en l’ordre del dia però BM-AM i CDC van acordar parlar-ne per presentar-les conjuntament en el proper Ple.

 

Ordre del dia:

 

 A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.Expedient 95/2018. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de

   l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

3.Expedient 85/2018. Elaboració i Aprovació del Pressupost de l'exercici 2018 i

   plantilla de personal

 

 

B) Activitat de control

4.Donar compte dels decrets d'Alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local

5.Mocions

 

C) Precs i preguntes

6.PRECS I PREGUNTES