Dijous, 20 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc del passat 6 de juliol

Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc del passat 6 de juliol

Resum de l'acta.

El Ple s’inicià a les 22.00h del dimecres 6 de juliol i es desenvolupà de la següent forma:

  1. 1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS:

El Ple decideix aprovar per unanimitat les actes de les sessions de data 19/11/2015, 14/01/2016, 12/05/2016 i 30/05/2016. Queda pendent d’aprovar l’acta de la sessió de data 21/04/2016 ja que hi ha unes parts de la transcripció que no s’han pogut fer a causa de l’àudio de la gravació. Es reuniran representants dels tres grups per subsanar aquest problema.

 

  1. 2. MODIFICACIÓ DE LES DEDICACIONS DELS CÀRRECS ELECTES DE L’Ajuntament de Bell-lloc.

En aquest punt es presentava la proposta d’augmentar la dedicació parcial de l’Alcalde de +/-25% al 50% sense tocar les retribucions.

La postura dels dos grups municipals de l’oposició va ser que s’oposaven a aquesta modificació ja que consideraven que era un augment encobert del sou de l’Alcalde. L’Alcalde va argumentar que només s’augmentava el % de dedicació, que no es tocava en cap moment la quantitat de diners que es va establir el seu dia en el Ple del cartipàs del 2015 .

Finalment no s’aprova aquest punt amb els següents vots:

A favor: 5 BM-AM

En contra: 5 CDC, 1 PP

 

  1. 3. Aprovació de la modificació de la taxa per a la prestació de servei de la piscina i frontó municipal.

En aquest punt es proposava la inclusió al redactat de l’ordenança de l’import que es cobrarà als usuaris que vulguin utilitzar l’enllumenat nocturn del frontó municipal. A partir d’ara s’utilitzarà una targeta que s’ha d’adquirir a l’Ajuntament i pagar una única vegada 4€. Per cada vagada que es vulgui utilitzar l’enllumenat s’haurà de pagar 5€ per 1h i 45 minuts de llum.

El grup de CDC va preguntar com ho farien els clubs esportius que usen les instal·lacions. L’equip de govern va respondre que se’ls hi donaria una tarja amb un nombre determinat d’hores per poder fer entrenaments i partits.

El resultat de la votació: no s’aprova

A favor: 5BM-AM

Abstencions: 5 CDC, 1 PP

  1. 4. DATES DE LES FESTES LOCALS PEL 2017

Es proposa al Ple els dies 28 i 29 de setembre de 2017 com a festius locals.

El resultat de la votació: s’aprova

A favor: 5 BM-AM, 1 PP

Abstencions:  5 CDC

 

  1. 5. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER L’ANY 2017.

En aquest punt l’Alcalde presenta el seu projecte de pressupostos per a l’any 2016 i explica els punts principals. Tot seguit dona la paraula als grups municipals.

El PP exposa que encara no s’ha aprovat els comptes del 2015 i que pel que queda d’any podem continuar amb els pressupostos prorrogats.

El grup municipal de CDC expressa el seu malestar per la tardança en la presentació dels pressupostos i pel fet de no tenir aprovats els comptes del 2015. També manifesten que els pressupostos s’han de consultar amb l’oposició per poder debatre’ls i que per mandat democràtic necessita el seu suport per aprovar-los.

El grup municipal de BM-AM dona el seu suport al projecte de pressupostos i manifesten que s’han creat partides noves com la de medi ambient i la de participació i se n’han augmentat d’altres com la de manteniment de camins.

El Sr. Alcalde manifesta el seu desacord amb els comentaris dels grups del PP i CDC ja que els va convocar a una trobada per consensuar els pressupostos i els dos grups municipals es van negar a anar-hi. També els hi recorda que, per segona vegada, els hi va oferir la possibilitat de fer una assemblea pública per discutir sobre els pressupostos i que els veïns i veïnes de Bell-lloc poguessin estar presents, oferiment que també va ser rebutjat. Finalment el Sr. Alcalde manifesta que la manca de voluntat de diàleg no es pot imputar a l’equip de govern.

El resultat de la votació: no s’aprova

A favor: 5 BM-AM

En contra: 5 CDC, 1 PP

  1. 6. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Es dona compte del Decret que aprova la liquidació del pressupost del 2015. Els grups municipals es donen per assabentats.

 

  1. 7. DONAR COMPTE DELS DECRETS I DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN.

El grup municipal de CDC pregunta per la concessió de les piscines per aquest any 2016 i sobre qui portarà el control de l’aigua i dels vasos de les piscines. El Sr. Alcalde li respon que la normativa obliga que la persona que porti el manteniment de la piscina tingui la titulació de Mantenidor de piscines Municipals o Públiques, per això aquest any han separat la gestió del bar i la neteja dels vestidors i dutxes del control de la piscina.

El grup municipal de CDC pregunta pel Decret que adjudica les obres de manteniment de camins a l’empresa VOLTES. El Sr. Alcalde dona les explicacions oportunes.

 

  1. 8.       DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’HISENDA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT I PERIODE MIG DE PAGAMENT.

S’informa de les quantitats pagades durant el primer trimestre del 2016 i del període mig de pagament que és de 32,85 dies.

 

  1. 9. PRECS I PREGUNTES.

El grup municipal de CDC manifesta el seu malestar pel fet que la invitació a l’acte de recepció del Club Patí Bell-lloc els hi arribés massa tard. També expressen que a la reunió convocada pel 19 de juliol amb l’INCASOL per tractar el tema del conveni del polígon no hi assistirà cap membre del seu grup municipal i que fins passat tots sants no hi assistiran per motius laborals.

També pregunten per una obra feta al C/ Via Ferrea on s’ha aixecat el paviment i sobre el manteniment de la tanca de la via del tren. El Sr. Alcalde els hi respon que estan a sobre d’aquest dos assumptes i que espera que aviat es solucionin.

Es va fer una interpel·lació al Regidor de festes i joventut, i Conseller comarcal, sobre la seva postura al Ple de Consell Comarcal arran de la negativa del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc a cedir en comodat l’arxiu municipal a l’arxiu Comarcal. El Regidor va exposar la seva postura i va dir que creu que s’ha de potenciar l’arxiu Comarcal.

El grup de CDC també va preguntar sobre la proliferació de mosquits i l’aigua acumulada al fondo de La Llacuna. El Sr. Alcalde va explicar que l’acumulació d’aigua es deu a que la mina del C/ Alfons XIII no evacua i que en els propers dies està prevista una actuació al respecte. La proliferació de mosquits és un tema que preocupa a l’Ajuntament i que esperen trobar-hi una solució.

Un cop els grups municipals van acabar de posar preguntes, el Sr. Alcalde va interpel·lar al grup municipal de CDC sobre l’acusació feta en el darrer Ple ordinari on acusaven a l’equip de govern d’haver tret documentació de l’Ajuntament sense haver passat per registre. El Sr. Alcalde els hi va recordar que els hi havia demostrat que la documentació va sortir per registre el dia 3 de febrer de 2016 i que ara disposaven d’aquesta prova. El grup municipal  de CDC va manifestar que si, que tenien aquesta prova però que no estaven segurs de que els documents que tenia la Guàrdia Civil fossin els que van sortir per registre.

L’Alcalde dona per acabat el Ple a les 00.00h