Divendres, 21 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Ple ordinari de l’1 de desembre de 2016

Ple ordinari de l’1 de desembre de 2016

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El dijous dia 1 de desembre va tenir lloc el Ple ordinari corresponent al 4art trimestre amb el següent ordre del dia:

Excusa la seva presència el regidor del grup municipal del PP.

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (21/04/2016, 06/07/2016, 10/08/2016, 14/09/2016 i 11/10/2016).

Abans de començar a debatre aquest punt de l’ordre del dia la Sra. Secretària demana la paraula i exposa que segons la normativa actual la persona responsable de fer les actes és ella i que l’acta sols ha de ser un resum del que s’ha dit a la sessió. També informa que les actes queden aprovades i que la funció del Ple és decidir si s’ha de fer alguna correcció en l’apartat d’intervencions dels regidors, no en la d’adopció d’acords. Per tant si en aquest punt no es demana una correcció concreta del que està escrit en l’acta, aquesta quedarà aprovada. Tot i això, la secretària manifesta la seva voluntat de respectar la decisió del Ple pel que fa a la redacció literal de les actes si la càrrega de treball ho permet.

El grup municipal de CDC respecta la decisió de la secretària però manifesta el seu desacord ja que creu que els veïns que poden veure els Plens en vídeo tindran més informació que els que sols podran llegir les actes.

Les actes s’aproven.

 

2n. Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim de retribucions dels càrrecs electes amb dedicacions parcials.

En aquest punt de l’ordre del dia es presenta una proposta per regularitzar les retribucions de l’Alcalde i del regidor de festes a partir de l’1 de gener de 2017. L’Alcalde exposa que en aquesta proposta s’han inclòs els càlculs que van presentar en el seu dia els grups municipals del PP i CDC.

El grup municipal de CDC manifesta que votarà a favor i es mostra satisfet que en aquesta proposta s’hagi inclòs les quantitats que ells van proposar.

La proposta s’aprova per unanimitat.

 

3r. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del pressupost de l’exercici 2016 núm. 5/16 mitjançant transferències de crèdit

En aquest punt es presenta la proposta de modificar el pressupost mitjançant transferències de crèdit per import de 29.500€. Es mouen diners a partides que han tingut major despesa de la prevista inicialment. Aquests diners provenen de partides que no esgotaran tot el crèdit previst. Aquesta modificació no provoca un augment de la despesa global del pressupost. Les partides que s’incrementen són la d’abastament d’aigua i la de parcs i jardins.

El grup municipal de CDC comunica que el seu vot serà negatiu ja que manifesta que no han tingut suficient informació per valorar la modificació. També comenten que l’augment de la despesa en aquestes dos partides no està prou justificat comparant-les amb la despesa de l’any 2015.

L’Alcalde informa quins han sigut els motius d’aquesta major despesa en la partida de parcs i jardins i comunica que la partida d’abastament d’aigua continua com els altres anys.

Es produeix una primera votació que acaba en empat: 5 vots a favor de BM-AM i 5 vots en contra de CDC. Tal com estableix la normativa l’Alcalde ofereix als grups municipals si volen dir alguna cosa més sobre el punt en qüestió. Els dos grups municipals manifesten que no i es procedeix a efectuar una segona votació.

La segona votació produeix el mateix resultat: 5 a favor BM-AM i 5 en contra CDC.

La proposta s’aprova amb el vot de qualitat de l’Alcalde.

 

4t. Aprovació inicial, si s’escau, de l’ordenança municipal de participació i informació ciutadana.

En aquest punt es presenta l’ordenança de participació ciutadana que s’ha elaborat al llarg de l’any amb la participació de diferents col·lectius i veïns i veïnes del poble. Es va crear un equip redactor, es va exposar al públic i es va enviar a les associacions per a que hi presentessin esmenes o comentaris. Finalment es van fer dues reunions amb els diferents grups municipals i per acabar es porta al Ple.

El grup municipal de CDC no fa cap comentari

El regidor de Participació ciutadana Sr. David Folguera explica el procés que s’ha seguit i el sentit d’aquesta ordenança. També justifica el perquè no s’ha retirat aquest punt de l’ordre del dia tal com va demanar CDC en un escrit on expressava que s’havia de presentar en un Ple on estiguessin presentes els 11 regidors.

El grup municipal de CDC respon per al·lusions que la petició la van fer ja que una ordenança de participació s’ha de donar la possibilitat de que el màxim de gent hi pugui dir la seva. L’Alcalde respon que en aquest moment hi ha representats més del 90% dels veïns del poble.

El regidor de Participació recorda que s’han fet dues reunions amb els diferents grups municipals i que el grup municipal del PP no ha assistit a cap d’elles. També recorda que el reglament que es va aprovar l’any 2010 es va fer per Decret d’Alcaldia sense possibilitat de debatre’l al Ple com es fa amb aquest del 2016.

Es produeix una primera votació que acaba en empat: 5 vots a favor de BM-AM i 5 vots en contra de CDC. Tal com estableix la normativa l’Alcalde ofereix als grups municipals si volen dir alguna cosa més sobre el punt en qüestió. Els dos grups municipals manifesten que no i es procedeix a efectuar una segona votació.

La segona votació produeix el mateix resultat: 5 a favor BM-AM i 5 en contra CDC.

La proposta s’aprova amb el vot de qualitat de l’Alcalde.

 

5è. Aprovació, si s’escau, del nom d’un nou carrer del municipi de Bell-lloc.

En aquest punt de l’ordre del dia es debat la posada de nom al carrer comprès entre la Travessera de Sant Jordi i la Plaça Sant Jordi.

El nom proposat és el de Carrer Montsec.

La proposta s’aprova per unanimitat.

 

6è. Aprovació, si s’escau, de la resolució del procediment de revisió d’una llicència urbanística a sol·licitud de la DGOTU de la Generalitat de Catalunya.

En aquest punt es debat la petició de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat per a que es revisi una llicència d’obres d’un habitatge unifamiliar. La proposta és de desestimar la sol·licitud.

El grup municipal de CDC expressa el seu vot afirmatiu a desestimar la llicència i recorda que s’ha d’afrontar una revisió del POUM per evitar aquests problemes d’interpretació.

El grup municipal de BM-AM manifesta el seu posicionament i recorda que tot i tenir informes que diuen que la llicència es correcta també n’hi ha que diuen que no ho és. S’informa que ja fa uns mesos que s’ha demanat informe als tècnics sobre les possibles modificacions del POUM

La proposta s’aprova per unanimitat.

 

7è. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2015.

El compte general es va presentar al Ple extraordinari del 11 d’octubre i no va ser aprovat. Ara es torna a presentar al Ple ja que la seva aprovació és necessària per retre comptes a la Generalitat i al Ministeri d’hisenda.

El grup municipal de CDC manifesta que el seu vot serà desfavorable per ser coherents amb la seva postura del Ple d’octubre.

L’Alcalde exposa el seus arguments sobre la conveniència d’aprovar el compte general.

Es produeix una primera votació que acaba en empat: 5 vots a favor de BM-AM i 5 vots en contra de CDC. Tal com estableix la normativa l’Alcalde ofereix als grups municipals si volen dir alguna cosa més sobre el punt en qüestió. Els dos grups municipals manifesten que no i es procedeix a efectuar una segona votació.

La segona votació produeix el mateix resultat: 5 a favor BM-AM i 5 en contra CDC.

La proposta s’aprova amb el vot de qualitat de l’Alcalde.

 

8è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

El grup municipal de CDC pregunta sobre un Decret que ordena l’enderroc parcial d’un habitatge. L’Alcalde informa que s’està a l’espera que es resolgui el contenciós que s’ha interposat.

 

9è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2016.

L’Alcalde informa al Ple de les següents dades:

Pagaments realitzats en el trimestre: 149.919,91 euros

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 70.069,37 euros

El període mig de pagament 3r. TRIM. 2016: 12,83 dies

 

10è. Mocions: 10.1. Moció de suport a les institucions i càrrecs electes investigats per actuacions relacionades amb el procés sobiranista.

El grup municipal de BM-AM presenta aquesta moció al Ple per a la seva aprovació.

El grup municipal de CDC critica que l’equip de govern presenti les mocions en nom de BM-AM enlloc d’en nom de l’Ajuntament. Tot això, mostra el seu suport a la moció i als càrrecs electes i institucions. Retreu a l’equip de govern que no mostri el mateix suport als càrrec electes de l’Ajuntament de Bell-lloc.

El grup municipal de BM-AM defensa la necessitat d’aquesta moció que vol expressar el rebuig davant de la judicialització de la política catalana. També manifesta que com a grup municipal també tenen dret a presentar mocions.

 

11è. Precs i Preguntes.

L’equip de govern respon a les preguntes que van quedar pendents del darrer Ple.

El portaveu del grup municipal de CDC fa una crítica a l’actitud del regidor de Participació sobre l’ús de les xarxes socials i dels comentaris que terceres persones fan a traves de missatges. També pregunta si es cert que l’equip de govern va dient que l’anterior equip de govern va deixar la caixa buida.

L’equip de govern respon que no és cert que es doni aquest missatge i que fa poc les associacions han pogut demanar subvencions ja que hi ha diners. Pel que fa a l’ús de les xarxes social el regidor vol diferenciar sobre els comptes privats i els públics. Al compte privat del regidor ningú hi pot escriure, i això és una decisió personal.

El grup municipal de CDC critica l’actitud de l’equip de govern davant la situació que estan vivint i que no defensin la seva acció durant les anteriors legislatures.

L’Alcalde respon que sempre s’ha donat el missatge de respectar la presumpció d’innocència.

Els grups municipals donen per acabades les seves intervencions i l’Alcalde dona per finalitzat el Ple.