Dilluns, 22 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del darrer Ple ordinari de la legislatura 2015-2019

Resum del darrer Ple ordinari de la legislatura 2015-2019

Es va dur a terme el dia 15 de maig de 2019 i l'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El dia 15 de maig ha tingut lloc el darrer Ple ordinari de la legislatura 2015-2019.

Com cada Ple l’Alcalde recorda els presos polítics i els exiliats abans de passar a tractar els punts de l’ordre del dia.

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Els grups municipals no plantegen esmenes a les actes del Ple del dia Ple Ordinari de data 13/02/2019, Ple Extraordinari de 03/04/2019 i Ple Extraordinari de 29/04/2019.

2.Expedient 196/2019. Aprovació conveni col·laboració Ajuntament i Consell Comarcal del Pla d'Urgell sobre Programa Treball i Formació 2018

En aquest conveni s’aprova la participació de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en el programa Treball i Formació del Departament de Treball de la Generalitat. Actualment 2 persones de Bell-lloc treballen a l’ajuntament a jornada complerta amb un contracte de 12 mesos. L’Ajuntament s’ha adherit a aquest programa en nombroses ocasions. Els grups municipals es mostren d’acord en aprovar aquest conveni i la portaveu de CDC manifesta que està bé poder donar feina als veïns i veïnes del municipi que ho necessitin.

El punt s’aprova per unanimitat.

3.Expedient 249/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració programa FEDER creixement sostenible 2014-2020

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ja va sol·licitar una ajuda als fons FEDER per la fase 4 de l’enllumenat públic. Ara arran d’una pròrroga dels erminis i a l’ampliació dels diners que s’hi destinen, es creu convenient demanar una altra subvenció per canviar tot l’enllumenat públic a LED, amb el consegüent estalvi econòmic que això representa. Del total de la inversió del 50% aniria a càrrec dels fons FEDER, el 25% a càrrec de la Diputació de Lleida i el 25%restant a càrrec del municipi.

Els grups municipals es mostren d’acord a aquesta petició de subvenció ja que sempre va bé recollir diners pel poble, tot i que el grup de CDC manifesta que s’abstindrà ja que no han tingut suficient temps per estudiar el projecte.

El punt s’aprova amb 6 vots a favor (BM-AM + PP) i 5 abstencions (CDC)

 

4.Expedient 02/2016 PMU-10 MITJANA. Aprovació d'un pla de millora urbana. Iniciativa privada

Finalment per tancar la part resolutiva del Ple es presenta a votació l’aprovació del PMU-10. Aquest document de gestió urbanística ja ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida però ha deixat pendent la publicació al diri oficial a que l’Ajuntament ratifiqui la seva provació.

Els grups municipals manifesten que hi estan d’acord i que esperen poder tancar l’expedient que ja ha passat diverses vegades pel Ple.

El punt s’aprova per unanimitat.

5.Dació en compte dels decrets d'alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local

Es dona compte dels decrets i juntes de govern. No hi ha cap intervenció dels grups municipals

6.Dació en compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2018 per Decret alcaldia

L’alcalde dona compte del Decret d’alcaldia que aprova la liquidació del pressupost. A grans trets el resultat és el següent:

 • RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                        322.575,96€
 • ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS              1.383.748,57€
 • Superàvit                                                                                                                 69.269,92€
 • l’entitat compleix la Regla de la despesa amb un marge de 7.514,26 euros.
 • % de nivell de deute                                                                                                    0,00%

Els grups municipals no intervenen.

7.Dació en compte de l'informe d'intervenció establert en l'article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, sobre el règim de control intern del sector públic local

 

8.Dació en compte del grau de compliment del criteris previstos en la Disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles

Es dona compte al Ple d’aquest dos punts i no hi ha intervencions.

9.Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre 2019

L’Alcalde dona compte de les següents dades:

 • PRIMER TRIMESTRE 2019:
  • Pagaments realitzats en el trimestre:  333.616,03 euros
  • Factures pendents de pagament al final del trimestre: 83.345,49 euros
  • El període mig de pagament 1r. TRIMESTRE 2019: 16,25 dies

Els grups municipals no fan cap intervenció.

 

El grup Municipal de CDC presenta una moció.

Abans de debatre la moció el Ple decideix si la incorpora a l’ordre del dia com a punt d’urgència.

S’aprova la incorporació per unanimitat.

MOCIÓ SOBRE LA CONDEMNA I REBUIG A L’AFUSELLAMENT I CREMA SIMBÓLICA DEL PRESIDENT PUIGDEMONT.

En aquesta moció es “condemna enèrgicament l’actuació de simular l’afusellament i crema del MHP Carles Puigdemont, del llaç groc i de l’estelada” feta al municipi de Coripe.

El grup municipal de BM-AM recolza aquesta moció i comenta que a més a més de condemnar aquest acte contra el MHP Carles Puigdemont també haurien de suprimir aquesta tradició. Consideren que no és educatiu que els menors vegin com s’afusella o es crema a representacions de persones.

El grup municipal del PP no intervé.

La moció s’aprova per unanimitat.

 

10.Precs i Preguntes

En l’apartat de precs i preguntes el regidor Sr Campàs manifesta que en relació al canvi d’enllumenat del sector de Can Gomà, es van projectar unes llumeneres d’una marca de fabricació nacional i que finalment se’n van instal·lar unes altres de fabricació asiàtica de menor qualitat. L’Alcalde li contesta que el projecte preveia un tipus de llumenera o similar i que l’empresa que fabrica les llumeneres instal·lades també és nacional.

Per finalitzar el Ple l’alcalde pregunta als regidors si volen fer algun parlament ja que és el darrer Ple ordinari de la legislatura.

La portaveu del grup municipal de CDC, la Sra. Buira, recorda la figura de la regidora Sra. Montserrat Segura que ens va deixar durant la legislatura. També fa un breu resum d’aquests darrers anys i desitja sort a tots el grups municipals que opten a les properes eleccions municipals.

El portaveu del grup municipal del PP, el Sr. Rispa, també desitja sort a tots els grups.

L’Alcalde, el Sr. Palau, agraeix a tots els regidors el temps dedicat al poble i fa seves la major part de les paraules dites per la Sra. Buira.

Es dona per acabat el darrer Ple ordinari de la legislatura 2015-2019.