Dilluns, 22 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple del passat 10 d'octubre

Resum del ple del passat 10 d'octubre

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 10 d'octubre es va dur a terme el darrer Ple ordinari (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1r. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior (12/09/2019).  

El grup municipals Bell-lloc es Mou presenta varies esmenes pel que fa a l’acta anterior.  

S’afegeixen les propostes i les rectificacions a les intervencions del punt de precs i preguntes. 

S'aproven les observacions i rectificacions per unanimitat dels membres assistents de la corporació. 

2n. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2018. 

Es presenta al ple l’aprovació definitiva dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats pels següents documents comptables: 

- Balanç de situació 

- Compte de resultat econòmic patrimonial 

- Liquidació del pressupost 

- Estat de canvis del patrimoni net 

I La memòria la documentació complementària següent: 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.  

- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. 

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell corresponent a l'exercici 2018, aquesta s'aprova per unanimitat dels membres assistents. 

3r. Designació del representant de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell davant del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Lleida. 

En aquest punt s’aprova la designació del Sr. Ramon Consola Palau, Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, com a representant d’aquest Ajuntament en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Lleida. I es designa com a suplent a la Sra. Rosa Maria Buira Castell, regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en cas d’impossibilitat d’assistir personalment el titular. 

Aquest punt queda aprovat amb els vots a favor del grup municipal Junts per Bell-lloc i les abstencions del grup municipal Bell-lloc es Mou. 

4t. Aprovació, si s’escau, conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en matèria de seguretat viària 

En aquest punt es vol aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en matèria de Seguretat Viària, i l’assistència tècnica a la redacció del Pla Local de Seguretat Viària de Bell-lloc d’Urgell.  

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació del conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària, aquesta s'aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

5è. Delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntamentatribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic 

En aquest punt s’acorda delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el present acord: 

-Taxa per utilització espais incubadora d’empreses. 

-Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat. 

-Quotes urbanístiques. 

-Contribucions especials. 

 -Liquidació econòmica de contractes. 

Els dos grups municipals es mostren a favor d’adoptar aquest acord. El punt s’aprova per unanimitat dels membres de la corporac. 

6è. Aprovació inicial, si s’escau, del document tècnic dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp de futbol. 

Aprovació inicial del document tècnic per a dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp de futbol municipal, amb un pressupost de 11.090,69 euros i 2.329,04 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 13.419,73 euros –tretze mil quatre-cents dinou euros amb setanta-tres cèntims -, IVA inclòs. 

El grup municipal Bell-lloc es mou demana informació tècnica sobre aquest projecte. El grup Junts per Bell-lloc dóna l'explicació, s’entra en un debat sobre aspectes tècnics i també sobre la idoneitat de modificar la destinació de la subvenció. 

El punt s’aprova amb els vots a favor del grup municipal Junts per Bell-lloc i els vots en contra de Bell-lloc es Mou. 

7è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.  

El Ple es dona per assabentat dels decrets. 

8è. Moció en suport a les persones detingudes per “l’operació Judas” el 23S i contra la repressió al moviment independentista presentada pel grup municipal BM-AM.  

Resum de la Moció: 

El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló contra persones membres del moviment independentista les quals l'Audiència Nacional espanyola acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició. Van entrar de matinada a les cases, mentre dormien, trencant portes i fent detencions sota futuribles, i com a prevenció de delictes en condicional, tal i com ha explicat Teresa Cunillera, Delegada del Govern Espanyol a Catalunya. 

Ara mateix set persones han estat detingudes, i dues més van ser alliberades amb càrrecs després dels escorcolls. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Bell-lloc es Mou proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 

1. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell a tota la ciutadania que es manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i persecució política. 

2. Manifestar la solidaritat amb el patiment de les persones detingudes, les seves famílies i entorn. 

El Grup municipal Bell-lloc es Mou explica els motius de presentació de la moció 

El Grup Junts per Bell-lloc també es mostra en contra de la repressió i de la persecució de les persones i de les idees. 

S’aprova la moció per unanimitat dels membres de la corporació.

9è. Precs i Preguntes 

Alcalde, Sr. Ramon Consola, em va preguntar vostè, senyor Palau, el tema del sulfat, hem recollit tots els líquids que hi havia al magatzem, hem fet un llistat, i estem acabant-los de gastar, tots són legals però alhora d’aplicar-lo el MCPH té una volatilitat molt alta i llavors és millor aplicar-lo amb fred. 

Sr. Carles Palau, referent al llistat de productes herbicides, me’l podrà passar? 

Alcalde, Sr. Ramon Consola, són els noms que tenim al magatzem, CENTURION, PROZER, que és el MCPH que li deia, STOP LIGHT PLUS, MAS KETCE, HERBED. 

Sr. Carles Palau, només una cosa, i això és un prec, més que res nosaltres acostumàvem quan utilitzàvem algun tipus d’herbicida ficàvem cartells avisant a la gent, aquell dia que els vaig veure aplicant, no vaig veure que haguessin ficat cap cartell, més que res per avisar a la gent que sàpiguen que en aquella zona s’ha aplicat un tractament. 

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ho farem. 

Els regidors de festes i joventut entre en un debat amb el Sr. Miquel Amorós en motiu del canvi d’ubicació d’alguns actes de la Festa Major i el canvi de criteri el l’organització. 

El Sr. Carles Palau pregunta a l’Alcalde si es real la informació que li ha arribat referent a que d’aquí dos anys el Sr. Ramon Cònsola dimitirà com a diputat.  E Sr. Ramon Cònsola respon que sobre rumorologia i temes personals no es pronunciarà, que si arriba aquests cas ja ho informarà. 

El Sr. Carles Palau pregunta si s’ha valorat presentar alguna sol·licitud per la convocatòria del PUOSC que s’ha obert darrerament. 

El Sr. Ramon Cònsola explica que s’estan valorant les diferents possibilitats. 

Entren en debat tècnic sobre la convocatòria 

El Sr. Carles Palau pregunta si ha arribat resposta de la Diputació referent a la sol·licitud de realitzar una auditoria del servei d’aigua municipal en motiu de la finalització del contracte amb l’empresa Aqualia. 

El Sr. Ramon Cònsola respon que de moment no s’ha rebut resposta. 

El Sr. Carles Palau pregunta sobre si està previst iniciar el procés de substitució de la Secretària interventora que a principis de l’any vinent deixarà el càrrec. El Sr. Ramon Cònsola respon que si està previst iniciar els tràmits legals i informar al Col·legi d’Advocats. 

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió.