Dimarts, 23 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple d'investidura per la mandat 2019-2023

Resum del ple d'investidura per la mandat 2019-2023

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 15 de juny es va dur a terme el Ple per constituir la nova corporació (enllaç a l'enregistrament en vídeo).

Els 1r i únic punt que es va tractar va ser:

1. Constitució de la Corporació municipal i elecció d’alcalde.

PRIMER.- OBERTURA DE LA SESSIÓ

La Secretària dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió pública convocada per constituir la nova corporació municipal i per a l’elecció de l’Alcalde. Informa que l’objecte d’aquesta sessió és el de procedir a la constitució del nou Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, a la vista dels resultats que es van produir el passat 26 de maig de 2019, data de celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.

SEGON.- MESA D’EDAT

Correspon aquesta designació a la Sra. Rosa Romà Navarro i el Sr. Miquel Amorós Folguera, nascuts els anys 1956 i 1996, respectivament.

Els dos presten jurament o promesa de complir les obligacions del càrrec de regidor/a.

TERCER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT

La Sra. Secretària, després d’aquests JURAMENTS/PROMESES, declara la Mesa d’Edat constituïda de la forma següent:

Presidenta: Rosa Romà, regidora assistent de major edat.

Vocal: Miquel Amorós, regidor assistent de menor edat.

Secretària: Elena Bergés Martín, secretària interventora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

QUART.- DISPOSICIONS D’APLICACIÓ PER LA CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

La Sra. Secretària fa la lectura de les disposicions aplicables a la Constitució dels nous ajuntaments.

CINQUÈ.- REGIDORS ELECTES ASSISTENTS A LA SESSIÓ

La Sra. Secretària esmenta els regidors i regidores electes assistents a aquesta sessió.

SISÈ.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS

La Sra. Secretària procedeix a comprovar les credencials dels regidors i regidores electes enviades per la Junta Electoral de Zona, que han estat lliurades acreditatives de la personalitat dels regidors electes i en aquest moment disposem de les credencials aquí a l’Ajuntament.

SETÈ.- PRESENTACIÓ DECLARACIONS INCOMPATIBILITAT I BÉNS PATRIMONIALS.

La Sra. Secretària determina que, en compliment del que disposa l'article 75.7 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, tots els Senyors Regidors i regidores Electes han presentat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials.

VUITÈ.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORS ELECTES

Es crida de forma individualitzada els regidors i regidores electes perquè cada un d’ells llegeixi la fórmula de jurament o promesa.

NOVÈ.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

La Sra. Rosa Romà, declara constituït el nou ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que queda integrat pels regidors i regidores següents:

AMORÓS BONET, JAUME
AMORÓS FOLGUERA, MIQUEL
BUIRA CASTELL, ROSA Mª
CAMPÀS PLA, MIQUEL
CASTELLS GENÉ, NADIR
CERQUEDA SECANELL, ENRIC
CÒNSOLA PALAU, RAMON
JUBILLAR JOVE, BRIGIDA
PALAU BOTÉ, CARLES ALBERT
ROMÀ NAVARRO, ROSA
UTRILLA SANCHEZ, ANGELA

DESÈ.- INTERVENCIÓ DELS REPRESENTANTS DELS PARTITS POLÍTICS

Els dos representants dels dos grups polítiques no volen fer intervencions.

ONZÈ.- ELECCIÓ D’ALCALDE

Es procedeix a l’elecció d’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, i per la secretària es donarà lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, pel qual s’estableix el procediment per a la elecció d’alcalde.

DOTZÈ.- CANDIDATS AL CÀRREC D’ALCALDE

Es mantenen els candidats presentats pels grups polítics.