Dijous, 20 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del Ple extraordinari del passat 9 d'octubre de 2017

Resum del Ple extraordinari del passat 9 d'octubre de 2017

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dilluns dia 9 d'octubre va tenir lloc el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016

En aquest punt es portava a l’aprovació del Ple el document que recull la comptabilitat de l’Ajuntament i que es coneix com a Compte General 2016. Aquest document va ser estudiat per la Comissió especial de Comptes el dia 23 d’agost de 2017 amb l’informe favorable de la intervenció i (dels 7 membres que en formen part només en van assistir 6) els quals van informar desfavorablement per 2 vots a favor, 1 abstenció i 3 vots en contra. Els vots en contra es van justificar per no haver tingut prou temps per estudiar tota la documentació.

El grup municipal de CDC va manifestar que votaria en contra ja que entre altres motius hi havia 19 reparaments o informes negatius de la intervenció sobre pagaments efectuats per l’Alcalde. El grup municipal del PP va recolzar aquesta postura.

L’Alcalde va justificar aquests informes negatius i en va explicar els motius. Com a exemple va parlar dels reparaments relatius als pagaments de l’aigua a la Casa Canal, algunes factures presentades fora de termini pels proveïdors, els pagaments efectuats a la Col·lectivitat número 16 relatius al bombament d’aigua de boca i altres. També va informar que la majoria d’aquestes deficiències ja s’havien solucionat però que n’hi havia d’altres com el pagament d’hores extres que tindria informes negatius fins que s’aprovés el conveni laboral. Per acabar va recordar als regidors que el fet de votar a favor del Compte general no comporta cap responsabilitat.

El Compte general no s’aprova amb 5 vots a favor BM-AM i 6 vots en contra CDC i PP.

2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC

En aquest punt es sotmetia a votació una al·legació presentada pel representant del grup municipal del PP als pressupostos del 2017. La proposta presentada al Ple era la de inadmissió de l’al·legació per no complir amb els requisits previstos en la legislació d’hisendes locals.

El representant del PP justifica la seva proposta en que no cal augmentar la plantilla de personal i que aquests diners es poden destinar a altres partides com són entitats socials i culturals, entitats esportives, equips per a processos d’informació i altres. I pregunta a l’Alcalde el significat de votar si o no a la proposta.

El grup municipal de CDC dona suport a l’al·legació presentada pel grup municipal del PP.

L’Alcalde explica que l’al·legació no pot ser acceptada al no complir amb l’establert en la llei d’hisendes locals i que a més a més el fet de deixar a zero la partida de sous del grup A1 significa deixar sense sou a la secretària actual, ja que dels 29.000€ inclosos en aquesta partida, la meitat corresponen a les retribucions d’aquesta treballadora municipal. També explica que al no tenir aprovada la relació de llocs de treball no es pot ocupar la plaça de tècnic A1 i que no hi havia augment de plantilla ja que el que es feia era reconvertir la plaça d’administrativa jubilada l’any 2016 en un tècnic A1.

Els grups municipals del PP i CDC es mostren en desacord amb aquesta postura.

El punt no s’aprova per 5 vots a favor BM-AM i 6 en contra CDC i PP.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BEL-LLOC D’URGELL PER L’EXERCICI 2017 I DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

En aquest punt es proposa aprovar definitivament el pressupost per al 2017 ja que la presentació de l’al·legació del grup municipal del PP obligava a tornar a portar al Ple l’aprovació definitiva.

El grup municipal de CDC i PP pregunten si s’ha inclòs l’al·legació votada en el punt dos de l’ordre del dia.

L’Alcalde els informa que no ja que el punt tal com s’havia plantejat era d’inadmetre l’al·legació per tan ell al Ple portava el mateix pressupost que es va aprovar inicialment en la qüestió de confiança del 20 de juliol.

Tots dos grups acusen a l’Alcalde d’haver-los enganyat en la votació del segon punt de l’ordre del dia i mostren el seu malestar per la situació provocada.

L’Alcalde dona la paraula a la secretària qui llegeix l’article 197 bis de la LOREG. Aquest article estableix que si el pressupost està lligat a una qüestió de confiança i aquesta es supera, i el pressupost sense cap modificació es torna a votar abans de 6 mesos, els regidors que van votar en contra de la qüestió de confiança i no van presentar moció de censura, no poden votar en contra de l’aprovació definitiva del pressupost, sinó els vots es consideraran nuls.

Els grups municipals de l’oposició manifesten el seu desacord i protesten per aquest fet.

El pressupost s’aprova definitivament per 5 vots a favor de BM-AM i 1 vot en contra de CDC. Els 5 vots de CDC i PP són considerats nuls a tenor de l’article 197 bis de la LOREG.