Divendres, 14 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del Ple ordinari de data 28 de març de 2017

Resum del Ple ordinari de data 28 de març de 2017

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

Aquest és el resum del ple celebrat el passat dia 28 de març de 2017. Us recordem que l'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (01/12/2016, 01/02/2017 i 09/03/2017).

En aquest punt el grup municipal de CDC es queixa de que les actes no estan transcrites literalment i que falten alguns comentaris en algunes actes que poden donar a entendre coses que no són i demanen que es revisin. També mostra el seu malestar pel poc temps que tenen per revisar les actes.

L’alcalde els hi recorda que en el darrer Ple ordinari ja es va informar que si volien esmenar les actes havien de portar les esmenes per poder votar-les i que si no ho feien l’acta quedaria aprovada tal com estava.

El grup municipal de CDC diu que presentarà una reclamació al Departament de Governació per aquest fet.

Les actes queden aprovades.

2n. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’ordenança municipal de Participació i Informació Ciutadana de Bell-lloc d’Urgell i resolució de les al·legacions.

En aquest punt es proposa desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal del PP i aprovar l’ordenança de participació..

El grup municipal del PP manifesta que va presentar la moció per què el dia que es va votar l’ordenança de Participació ell no hi era present i que creu que no es bona pel poble ja que si es consulta la opinió del poble pot portar a conflictes entre veïns. Per tant votarà en contra de l’ordenança de participació.

El grup municipal de CDC manifesta que volen donar suport al grup municipal del PP en la seva al·legació i que votaran en contra d’aprovar l’ordenança de participació.

El grup municipal de BM-AM fa un repàs de l’elaboració de l’ordenança i del seu procés participatiu. També manifesta que el grup municipal del PP no ha volgut assistir a cap de la convocatòries que se li van fer per participar en la seva elaboració (2) ni a les que se li van fer per parlar de la seva al·legació (4).

L’ordenança no s’aprova amb el següent resultat:

A favor: 5 BM-AM

En contra: 1 PP + 5 CDC

3r. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al contracte derivat 2015.05 D01 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU.

En aquest punt es proposa l’adhesió al conveni de l’Associació Catalana de Municipis pel que fa al subministrament d’energia elèctrica. El preu del KW/h és més barat que el del contracte actual i que l’oferta presentada per ENDESA a l’Ajuntament. Aixó provocarà un estalvi de la factura de la llum al cap de l’any.

El grup municipal del PP es manifesta a favor

El grup municipal de CDC manifesta que s’abstindran ja que es una qüestió de gestió de l’equip de govern.

El grup municipal de BM-AM posa de relleu l’estalvi econòmic que representa pel poble l’adhesió a aquest conveni.

El punt s’aprova amb el següent resultat:

A favor: 5 BM-AM + 1 PP

Abstencions: 5 CDC

4t. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

No hi ha cap comentari per part dels grups municipals

5è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals del període mig de pagament a proveïdors 4t trimestre 2016.

El grup municipal de CDC pregunta què significa que a final de trimestre hi hagi 100.260,96 € pendents de pagar i si això vol dir que aquests pagaments s’han imputat al pressupost del 2017.

L’Alcalde respon que aquestes pagaments pendents són les factures que entren els darrers dies del mes de desembre i que no s’han pagat fins al mes de gener. Les dades es recullen el 31 de desembre i per això consten com a pendents de pagar.

El grup municipal de CDC també pregunta si el romanent de tresoreria que hi havia a 31 de desembre de 2015 encara hi és.

L’Alcalde li respon que encara hi és i que s’ha incrementat.

 

6è. Moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador.

En aquest punt es proposa aprovar una moció presentada pels Grups d’Acció Local de Catalunya i que ha estat tramesa pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell que la va aprovar en el darrer Ple Comarcal.

Els grups municipals expressen el seu posicionament sobre la moció i aquesta s’aprova amb el següent resultat:

A favor: +BM-AM + 5 CDC

Abstenció: 1 PP

7è. Precs i Preguntes

Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes l’Alcalde informa del reconeixement que la Generalitat de Catalunya li va fer al mes de novembre al Sr. Ramon Ortiz Vallverdú dins de l’acte: “Homenatge a les persones que van lluitar per les llibertats i van patir la repressió franquista” que es va dur a terme en el Paranimf de la Universitat de Barcelona. El Sr. Ortiz va desenvolupar la seva tasca docent durant anys a Bell-lloc d’Urgell. També és el compositor de la sardana “Bell-lloc d’Urgell estimat”

El Sr. Consola pregunta per una factura i l’Alcalde li respon que ho ha de mirar i que li respondrà en el proper Ple.

La Sra. Buira comenta que es referma en el seu parer que l’actual equip de govern ha mirat i remenat de l’indret i del reves l’Ajuntament.

L’Alcalde es referma en el que va dir en el darrer Ple, que ells no han revisat res ni de l’indret ni del revés, que la informació que han utilitzat alguna vegada està disponible a la xarxa a través del web de transparència o altres webs.

El Sr. Jaume Amorós pregunta sobre el fet de que l’Ajuntament ha deixat de treballar amb alguns empresaris locals per causa de la relació que tenen amb l’Ajuntament.

L’Alcalde li informa que encara no ho ha comunicat als empresaris però que es cert que hi ha un informe de secretaria que indica que la llei prohibeix a l’Ajuntament contractar amb qualsevol empresa que tingui una relació de parentiu amb algun regidor.

Sense cap altre assumpte per tractar l’Alcalde dona per finalitzat el Ple.