Dimarts, 23 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple ordinari del 14-11-2019

Resum del ple ordinari del 14-11-2019

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 14 de novembre va tenir lloc Ple extraordinari (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S’aproven les actes del Ple Ordinari de data 10/10/2019, i dels Plens extraordinaris de data 16/10/2019 i 24/10/2019 i del Ple extraordinari urgent de data 15/10/2019.

No es produeixen intervencions del grups municipals.

S’aproven per unanimitat.

2n. Aprovació provisional de la modificació del pla d’ordenació urbanística municipal de Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació de la clau 6 i les seves subclaus, sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa

En aquest punt s’aprova provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la Clau 6 i les seves subclaus, sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa de les normes urbanístiques, en els termes que consten en l’expedient.

El grup municipal Bell-lloc es Mou es mostra a favor d’aquest apartat. El grup de govern Junts per Bell-lloc es suma a l’opinió favorable en aquest aspecte.

S’aprova per unanimitat.

3r. Aprovació provisional de la modificació del pla parcial urbanístic del sector nord-est per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la clau 13, sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa.

En aquest apartat s’aprova provisionalment la proposta de modificació del Pla Parcial Urbanístic del sector nord-est del municipi de Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la Clau 13, sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa, en els termes que consten en l'expedient.

Els grup municipal Bell-lloc es Mou i el grup de govern Junts per Bell-lloc coincideixen en què primer s’ha de modificar la POUM i després s’ha de modificar el Pla Parcial.

S’aprova per unanimitat.

4t. Aprovació de l’adhesió de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al pla estratègic comarcal de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Pla d’Urgell 2018-2022.

En aquest punt es vol aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al Pla estratègic comarcal de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Pla d’Urgell 2018-2022, que consta incorporat a l’expedient.

El grup de govern Bell-lloc es mou mostra la seva voluntat d’abstenció ja que el seu vot no condiciona l’adhesió i així alhora criticar la manera com s’ha elaborat aquest Pla Estratègic per part del Consell Comarcal. El grup de govern Junts per Bell-lloc justifica els seus volts favorables en motiu dels beneficis que aquest pla pot aportar al municipi.

S’aprova per majoria absolta amb els vots a favor dels membres del grup de govern Junts per Bell-lloc i amb l’abstenció dels membres del grup municipal Bell-lloc es Mou.

5è. Punt d’urgència: Aprovació de sol·licitud de subvenció i documentació tècnica dels projectes que es presentaran al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) 2020-2024

En aquest punt s’aprova la participació i la concurrència a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024, aprovada per Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, publicada al DOGC núm. 7951 de data 02/09/2019 d’acord amb les bases reguladores i d’execució del PUOSC publicades al DOGC núm. 7925 de data 25/07/2019.

Després d’un extens debat davant de la temporització de l’entrega de la memòria justificativa al grup municipal Junts per Bell-lloc, s’aprova aquest punt amb majoria absoluta amb els vots a favor dels membres del grup de govern Junts per Bell-lloc. Bell-lloc es Mou s’absenta en la votació.

6è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia

El ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia.

7è. Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d’Hisenda: informe trimestral període mig de pagament a proveïdor 3r trimestre 2019.

S’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, resultant-ne el següent detall resum: TERCER TRIMESTRE 2019: Pagaments realitzats en el trimestre: 71.434,54 euros Factures pendents de pagament al final del trimestre: 85.798,10 euros.

El període mig de pagament 3r. TRIMESTRE 2019: 7,50 dies.

El ple es dona per assabentat de l’informe trimestral del PMPP.

8è. Moció per adherir-se a l’Associació de Municipis afectats per la Línia de Ferrocarril R12 entre Lleida i Manresa.

En aquest punt es tracta d’adherir-se a l’Associació de Municipis Afectats per la Línia R12 entre Lleida i Manresa i a la Plataforma per a la Millora de la Línia Lleida-Manresa constituïda per la Diputació de Lleida.

En el debat obert respecte aquest punt, els dos grups municipals es mostren a favor. Així doncs, en la votació s’aprova aquest punt per unanimitat.

9è. Precs i preguntes.

Sr. Carles Palau: Vam estar parlant fa dies i inclús va haver un intent de quedar per una reunió per parlar del tema de l’estelada, sé que vam proposar un dia, no ens anava bé, és recuperar-la per a que no es quedi en un calaix.

Sra. Àngela Utrilla, a l’acabar el Ple parlem per quedar en una reunió.

Sr. Carles Palau, perfecte, ja m’està bé. Segona pregunta, la pancarta de presos polítics que es va treure amb motiu de les eleccions. Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure ara farem lo de la violència contra la dona, el dia vint-i-cinc, per tant com que la pancarta que tenim ara fa referència a la dona, quan hagin acabat farem el canvi. En teoria vam quedar, el compromís era passades les eleccions fer el canvi, però ja que aquesta pancarta parla d’això. Sr. Miquel Amorós, tenim dos balcons també. També la podem posar al balcó de baix. Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquesta la tornarem allí i aquesta la ficarem aquí.

Sr. Carles Palau, es va encarregar a una empresa, crec recordar que es diu INSITU a una empresa que fes un recopilatori oral de les experiències viscudes durant la Guerra Civil aquí al municipi, i s’han fet entrevistes a bastants veïns d’edats compreses, si no em falla la memòria, més grans de 80 anys, crec que eren una quinzena de veïns i veïnes del poble, no sé si heu estat en contacte amb aquesta empresa, a mi la empresa el que m’ha fet arribar és que fa un mes que han de parlar amb vosaltres i que ningú li contesta.

Sra. Rosa Mª Buira, ha parlat amb l’Ajuntament li hem contestat i tenim pendent establir una data de reunió, llavors serà un dia d’aquests però fa un parell de setmanes que tenim l’agenda una mica complicada.

Sr. Miquel Amorós, teníem dos preguntes que vam fer el Ple passat sobre el sopar de Festa Major i el programa de Festa Major, que les vam entrar per escrit aquí al Ple, no sé si tenim la resposta o sinó recordar-ho.

Sr. Miquel Campàs, el sopar institucional que vam fer nosaltres amb IVA va costar 3.034 euros.

Sr. Miquel Amorós, si vols explicar-nos-ho ara i després ho feu per escrit.

Sr. Miquel Campàs, és un càtering que es va fer, hi havia 119 invitacions adults, 18 invitacions infantil, tiquets adult 38 i tiquet infantil 7. Sr. Miquel Amorós, ja ens ho passaràs, després hi havia el programa de la Festa Major.

Sr. Miquel Campàs, sobre el programa estem pendents, que encara no ens hem pogut reunir amb l’empresa, tenim reunió dimarts que ve, amb ells no els hi anava bé, clar a nosaltres ens va bé reunir-nos a la nit, per ells els hi és un inconvenient i pel dia dinou estem per reunir-nos amb ells, que ja tenim data a partir de les 8.

Aquest punt acaba amb la pregunta del Bell-lloc es Mou referent als danys causats en els camins per l’aiguat del 22 o 23 d’octubre. Referent a això, el grup Junts per Bell-lloc, contesta que ja s’hi està treballant.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió.