Dijous, 20 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple ordinari del 21-05-2020

Resum del ple ordinari del 21-05-2020

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 21 de maig va tenir lloc Ple ordinari (enllaç a l'enregistrament en vídeo).

L’alcalde en el moment de l’inici de la sessió plenària agraeix a tots els que han treballat de tots els àmbits de serveis i han continuat donant una normalitat a tota la població i a qui ha estat confinat.

Sr. Miquel Amorós indica que el grup municipal BM-AM es suma als agraïments i reconeixements de les persones que han treballat durant el confinament pel covid-19, recorda que com a grup BM-AM volien que es fes un ple telemàtic ja que dos companys no han pogut assistir.

El Sr. Alcalde, respon referent al ple telemàtic cal que la senyal d’internet es rebi en molt bones condicions i que no hi havia garanties tècniques de que així fos. A més cal afegir que la secretaria ha plegat i el Fernando ha tingut que fer-se càrrec de la situació.

 

Els punts que es van tractar són els següents:

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 20 de febrer de 2020.

Al primer punt cal dir que la secretaria anterior l’Elena que ja no treballa en l’Ajuntament i va deixar l’acta tancada i ella va dir que no es podia modificar, el Sr. Campas el que volia es fer una esmena a l’acta, ja que no reflecteix detalls importants.

El ple per unanimitat accepta l’esmena que entrega el regidor Sr. Miquel Campàs.

 

 1. Expedient 194/2020. Convenis (aprovació, modificació o extinció).

L’EXPEDIENT 194/2020 que es l’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE CESSIÓ PARCIAL DE LES OBRES DEL PROJECTE DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL VINYES DEL MIG I DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU D’UNA DEPURADORA COMPACTA AL SECTOR VINYES DEL MIG, I DE COMPROMÍS D’EXECUCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ VINCULADES AL SECTOR, FORMALITZAT EL 21 DE SETEMBRE DE 2017.

El Sr. Consola llegeix l’addenda d’INCASOL. El Sr. Miquel Amorós remarca que el seu grup dona tot el suport al Polígon d’INCASOL a Bell-lloc d’Urgell, però votarà en contra l’addenda ja que essent un tema important, el grup nostre no ha estat informat amb gaire temps per poder-lo revisar.

El Sr. Consola, explica que si el polígon està aturat sense llicencies no és útil per la població de Bell-lloc d’Urgell, el que es valora en aquest conveni és que al sobrepassar, en la legislatura anterior, els paràmetres de m2 de sol i de m3 d’aigua, ara amb l’addenda exposada es podrà donar llicències, ja que la secretaria anterior va fer informe DESFAVORABLE per poder concedir llicencies. (el Sr. Consola llegeix l’informe desfavorable de la secretaria), tot seguit el tècnic municipal tampoc signaria la llicencia i les empreses quedarien sense poder desenvolupar la seva activitat.

S’entra en un debat sobre l’addenda i el conveni amb l’INCASOL.

Votació:  Grup JxB, 6 vots a favor. Grup BM-AM 3 vots en contra.

 

 1. Expedient 207/2020. Actuacions urbanístiques.

Proposta d’acord de Ple d’aprovació, si s’escau, de sol·licitud a la Comissió de Territori de Catalunya per la formulació del Pla director urbanístic d’àmbit supramunicipal i rellevància econòmica, amb la denominació de Pla director urbanístic d’activitat econòmica de Torreblanca-Quatre Pilans i Moredilla a Lleida.

El Sr. Alcalde exposa el port sec al ferrocarril i que suposa un important lloc logistic, caldrà que la Generalitat faci el pla urbistic.

Votació: Grup JxB, 6 vots a favor. Grup BM-AM 3 vots abstenció.

 

 1. Expedient 492/2019. Convenis (aprovació, Modificació o Extinció)

PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D'URGELL I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL VINCULAT A LA CONVOCATÒRIA DE L’ORDRE TSF/115/2019, DE 07 DE JUNY, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2019.

El ple aprova per unanimitat aquest punt.

 

 1. Expedient 389/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes.

RATIFICACIÓ DECRET PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR (FASE 4)

Els dos grups expressen que estan d’acord amb aquesta ratificació.

El punt s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

 

 1. Expedient 40/2018. Subvenció sol·licitada a una altra administració.

RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ DEFINITIVA DED L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA DE BELL-LLOC D’URGELL

Es dona lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0104 de data 13/05/2020.

El Sr. Miquel Amorós pregunta quina va esser la consulta feta al Tècnic de L’ACCA tal com figura en el punt 1.8. També cal tenir en compte que la xarxa te un rendiment del 29,3 %.

El Sr. Consola contesta a la pregunta, Cal sectoritzar la xarxa i els comptadors de la població, canviar les canonades de fibrociment que seria la primera inversió.

Votació: Grup JxB, 6 vots a favor. Grup BM-AM 3 abstencions.

 

 1. Expedient 199/2020. Subvencions sol·licitades a una altra administració.

RATIFICACIÓ DECRET DE PRORROGA PER L’ANY 2020 DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019

Es dona lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0105 de data 13/05/2020.

Els dos grups es mostren d’acord en prorrogar el Pla Local de Joventut fins l’any vinent a causa de la situació de confinament i la impossibilitat de fer una participació ciutadana amb garanties.

El punt s’aprova per la unanimitat dels membres assistents.

 

 1. Dació en compte de la liquidació pressupost 2019.

Es dona comptes de la liquidació de l’exercici de 2019 realitzada per la Exsecretària Sra. Elena Berges Martin.

En aquest punt els comentaris dels dos grups son de Romanent, superàvit, regla de despesa, el pla econòmic financer que cal fer per l’any 2020 i 2021 i les inversions en sostenibles.

Tècnicament tot queda reflectit en el Tancament de l’ exercici 2019, aquest punt queda donat com a informat.

 

 1. Dació en compte dels decrets d’Alcaldia

Es dona compte de tots els decrets d’alcaldia exposats.

 

La Sra. Nadir Castells llegeix la moció presentada pel seu grup.

MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA.

On es proposa l’adopció del següents acords:

PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del franquisme.

SEGON.- Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la Família Reial, així com dels seus còmplices, i les seves possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol amb l'Aràbia Saudita.

TERCER.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat de la monarquia espanyola, i en favor de clarificar qualsevol presumpte irregularitat comesa per la mateixa.

QUART.-Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del Senat.

 

La moció s’aprova per unanimitat dels membres assistents al ple.

 

 1. Dació en compte de les rendicions trimestrals (1r trimestre 2020) al Ministeri d’Hisenda.

En aquest punt s’informa de la dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d’Hisenda: informe trimestral període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre 2020.

Pagaments realitzats del trimestre: 253.198,84 €

Factures pendents  de pagament al final del trimestre: 49.379,15 €

Període mig de pagament  1r trimestre de 2020: 41,04 dies.

Aquest punt s’aprova per unanimitat del ple de la corporació.

 

 1. Precs i preguntes

- El Sr. Miquel Amorós en nom del seu grup dona suport als polítics que encara son a la presó.

- El Sr. Amorós, sobre els pagaments dels rebuts de concessió o lloguer durant el CORONAVIRUS, dels llocs municipals de la Cultural, piscines i poliesportiu, es pensa fer alguna bonificació.

- El Sr. Alcalde i Buira contesten que a les piscines i al poliesportiu no s’ha fet cap acte i tot ha estat sense moviment i es un conveni, al Bar de la Cultural es paga un lloguer.

- El Sr. Miquel Amorós respon que l’equip de govern ho tingui present.

- El Sr. Miquel Amorós pregunta com es gestionaran les piscines, la biblioteca.

- La Sra. Buira contesta que al juny s’obrirà la biblioteca amb el màxim de mesures de seguretat, els llibres al tornar-los passaran 14 dies aïllats sense que ningú hi pugui accedir.

- La Sra. Nadir Castells pregunta sobre els ordinadors prestats.

- La Sra. Rosa Buira contesta que es deixaran fins al mes de setembre i després ja es veurà.

- El Sr. Consola fa un incís i recorda que tot el problema del COVID dona una despesa afegida de cost de desinfecció i neteja.

- El Sr. Miquel Amorós pregunta sobre els rebuts de la llar d’infants.

- La Sra. Buira li contesta que la quota del març ja estava cobrada, quan es reprengui la activitat ja es regularan i es compensaran les quotes.

- El Sr. Enric Cerqueda comenta la situació dels camins veïnals i el seu esta bastant dolent.

- El Sr. Consola comenta que s’arreglen però les pluges els tornen a malmetre, cal també esperar a que s’acabin les obres de modernització de la Col·lectivitat de Regants i ells repararan els camins malmesos per les obres.

- La Sra. Castells pregunta si se sap el dia que finalitzaran les obres d’ADIF, per les molèsties que ocasionen a les nit.

- El Sr. Campàs li diu que ell també les pateix i que cal tenir paciència ja que es la millora el que compta al final de les obres.

 

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió.