Divendres, 14 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del Ple ordinari del passat 14 de setembre de 2017

Resum del Ple ordinari del passat 14 de setembre de 2017

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dijous dia 14 de setembre va tenir lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

Aquest Ple va començar amb un minut de silenci en record de la regidora Sra. Montserrat Segura Basela que malauradament ens va deixar el passat dia 2 d’agost. La Sra. Segura va ser regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell des de l’any 2007 i fins al dia de la seva mort. Descansi en pau.

El grup municipal de CDC va llegir unes paraules en record de la regidora.

Acte seguit es va proposar la incorporació d’un punt extraordinari a l’ordre del dia que era: Presa de possessió de la Sra. Brigida Jubillar Jové com a regidora .

La inclusió es va aprovar per unanimitat i es va decidir introduir-lo desprès del punt 2 de l’ordre del dia.

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (22/06/2017 20/07/2017).

El grup municipal de CDC va continuar expressant el seu desacord en el redactat de les actes.

L’Alcalde els hi va recordar com s’havien de presentar les esmenes si n’hi havia.

Les actes queden aprovades.

2n. Presa de coneixement de la defunció de la Sra. Montse Segura Basela, regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

Es decideix retirar aquest punt de l’ordre del dia ja que a data d’avui ja no fa falta fer aquest tràmit burocràtic.

3r. Aprovació definitiva, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per a la cessió parcial de les obres d’urbanització del sector industrial Vinyes del Mig i de les obres contingudes en el Projecte executiu d’una depuradora compacta al sector Vinyes del Mig, i del compromís d’execució d’obres d’urbanització vinculades al sector.

En aquest punt tots els grups municipals es mostren a favor de la seva aprovació ja que no ha sofert cap canvi des de la seva aprovació inicial en el Ple de l’1 de juny.

S’aprova per unanimitat.

4t. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell per la concreció de l’articulat de les normes urbanístiques en allò que afecten a la regulació de les cobertes, les condicions estètiques a les zones de nucli antic i eixample, i els paràmetres reguladors de l’edificabilitat i ocupació de les construccions.

A l’igual que l’anterior punt, aquest es va aprovar inicialment en el Ple de l’1 de juny i no ha rebut cap al·legació. Tots els grups municipals es mostren a favor de la seva aprovació.

S’aprova per unanimitat.

5è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal.

En aquest punt es presenta la modificació de la taxa i que sols inclou l’import dels nous columbaris que serà de 325€.

S’aprova per unanimitat.

6è. Aprovació, si s’escau, de l’increment de les retribucions íntegres del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

En aquest punt es presenta una pujada del sou dels treballadors de l’Ajuntament de l’1% i que està prevista en els pressupostos generals de l’estat.

Els grups municipals manifesten el seu acord en aquesta pujada després dels anys de retallades que han sofert els treballadors públics.

S’aprova per unanimitat.

7è. Aprovació, si s’escau, de les dates de les festes locals per l’exercici 2018.

Es proposa declarar festius el 28 i 29 de setembre de 2018.

El grup municipal de CDC manifesta que el dia 29 és dissabte i que altres vegades hi havia hagut queixes per declarar festiu un dissabte.

L’Alcalde exposa que la normativa només exclou els diumenges i festius estatals i nacionals, per tant és lícit declarar festiu local un dissabte.

El punt s’aprova amb 5 vots a favor (BM-AM) i 6 en contra (CDC i PP)

8è. Aprovació, si s’escau, del pla d’igualtat intern efectiu entre homes i dones període 2017-2021.

Aquest és un pla que busca acabar amb les discriminacions entre gèneres que hi ha al mon laboral i concretament en l’administració pública. La regidoria de la Dona ha fet un estudi de la situació actual de l’ajuntament i preveu mesures per millorar les possibles irregularitats.

Els grups municipals es mostren a favor d’aquest Pla.

S’aprova per unanimitat.

9è. Ratificació del Decret d’Alcaldia relatiu al conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol i la resolució de la convocatòria EMC/1890/2017, de 28 de juliol, del Programa Catalunya Emprèn, entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell

Aquest és un conveni que es signa amb el Consell Comarcal i que permet tenir accés a les ajudes de la Generalitat que tenen a veure amb l’emprenedoria i la formació a través del programa Catalunya emprèn.

Els grups municipals es mostren a favor.

S’aprova per unanimitat.

10è. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017-0144 relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per l’exercici 2016.

Es presenta la liquidació del pressupost de l’any 2016.

El grup municipal de CDC manifesta que l’any 2016 no es va gestionar prou bé el pressupost i tots els diners que hi ha hagut de superàvit es podien haver destinat a inversions.

11è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

L’Alcalde fa especial atenció en el Decret 195/2017 de suport a la convocatòria del referèndum. La Sra. secretària adverteix al membres del Ple de les prohibicions que existeixen sobre aquest afer.

El grup municipal de BM-AM agraeix l’advertència però comunica que continuarà endavant amb el mandat establert pel poble de Catalunya.

12è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals del període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre 2017.

Pagaments realitzats en el trimestre: 170.467,06 €

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 56.516,30 €

El període mig de pagament 2n. TRIM. 2017: -4,16 dies

El període mig de pagament negatiu es justifica en el fet que les factures domiciliades es paguen abans de comptabilitzar-les en el pressupost.

13è. Mocions

No hi ha cap moció

14è. Precs i Preguntes

L’Alcalde respon a dues preguntes formulades pel grup municipal de CDC:

Factura de l’any 2016 del Sr. ECS: aquesta factura es va pagar per les feines fetes en el manteniment de camins quan l’empresa Voltes va fer la intervenció a la primavera de l’any 2016. L’Alcalde manifesta que creu que és perfectament legal contractar aquesta persona ja que no incorre en cap de les prohibicions establertes en la normativa. Aquesta persona no ha tronat a realitzar cap mes treball per l’Ajuntament.

Factura de l’any 2016 del Sr. VRG: aquesta factura va ser per reforçar el servei de la brigada per la festa major de setembre del 2015 tot i que es va presentar l’any 2016. Secretaria intervenció ja va informar sobre l’assumpte.

El grup municipal del PP pregunta per les obres d’urbanització del carrer Darrera els horts. L’Alcalde li respon que ja s’han donat les ordres oportunes per a que es solucioni ja que no s’han seguit les indicacions que es van donar des dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

El grup municipal de CDC fa un prec relatiu a la informació que es va donar a la premsa sobre la defunció de la regidora Sra. Segura. Demana que es corregeixi la dada de l’any que va iniciar-se com a regidora. I Critica que la premsa fes servir l’expressió que va actuar sota les ordres del Sr. Consola.

L’Alcalde respon que la data d’inici es modificarà immediatament i que ell no és responsable de les expressions que utilitza la premsa.

Sense cap més assumpte es dona per acabat el Ple.