Dijous, 20 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

AVÍS

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es fonamenta en el marc jurídic següent:

  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).
  • Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.
  • Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).

 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

a)       Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).

b)      Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

c)       Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).

d)      Exactes i, si cal, actualitzades (“exactitud”).

e)      Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).

f)        Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

Contacte: 

 

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.

En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, aquests tractaments  es detallen a la taula:

Registre de les activitats de tractament [PDF]  amb la següent estructura d’informació:

Nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de Dades (a més de a jutges i tribunals

Persones afectades pel tractament

Norma o base legal habilitant

Transferència internacional de dades

Tipologia de dades personals

 

 

 

 

 

Les dades que figuren a l’apartat de contacte serviran per a tots els tractaments.

La informació sobre protecció de dades continguda als formularis consta de dues capes: una primera capa es troba al mateix formulari i la segona a la política de protecció de dades publicada a la web.

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

 

DRETS

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

Dret

Contingut

Canal d’atenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per L’AJUNTAMENT

 

 

Presencial:

Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc

 

 

On line:

 

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

-   Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

 

-   Quan L’AJUNTAMENT no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-

L’exercici del drets és gratuït

 

Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l’Ajuntament requerirà a l’interessat per tal que ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

 

L'usuari s'ha de comprometre a:

•             No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

•             No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

•             Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

•             Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

•             Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.

•             No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

•             Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.

•             No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

 

Les xarxes socials gestionades per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell són:

https://www.facebook.com/AjuntamentBell.lloc25220

https://twitter.com/AjuntamentBLLC

https://vimeo.com/ajbellllocdurgell

https://www.instagram.com/aj_belllloc/